www.ibrahimi.biz
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Ibrahimogullari

1 səhifə (Cəmi 2 səhifə) 1, 2  Sonraki

Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Hacı Kazım Ibrahimoğlu Ş. Yan. 22, 2011 9:03 pm

Sığınırıq Allah ilə şeytandan,müraciət etmişdən.

İsmi ilə Allahın Rəhmanın,Rəhimin.
Həmd Allah üçundür Rəbbidir aləmlərin
Aqibət,xeyir Allahdan qorxanlar üçündür
Allahın salamı olsun- inanıb,əməllərini islah edən bəndələrinin üzərinə
Allahın lənəti olsun- Allahın və inananların düşmənlərinin üzərinə bu gündən qiyamətin gününə qədər.Amma və sonra...
Allah tərəfindən qaldırılmış “millətə İbrahimə”, yəni İbrahimin(a.s.o.-Allahın salamı olsun-K.H.) getdiyi dini gedən təslim olanlar(müsəlman) tərəfindən Allahın bizə- bütün bəşəriyyətə- nazil etdiyi mübarək Qurandan olan açılışları sizinlə bölüşmək istəyirik.

Bu gün cəmiyyətimizdə bizə münasibət birmənalı deyil.Bəziləri bizi Quranilər, bəziləri Ələsgərililər,bəziləri isə İbrahimilər adlandırırlar.
Bizi Quranilər adlandırmalarının başlıca səbəbi Allahın mübarək Quranına istinad etməyimizdir.Bəli,bu gün alimlərin,üləmaların,müctəhidlərin risalələrinin insanlar arasında çaşqınlıq yaratdığı bir dövrdə Qurana müraciət etmək təəccüblü görünə bilər.Özünü din adamı(dindar)sayan insanlar Qurandan o qədər uzaqlaşıblar ki, onlara Qurandan hər hansı bir açılışın olduğunu bildirındə istehza ilə yanaşırlar.Onlar üçün Quran təkcə nazil olduğu dövrə aid olan bitmiş kitabdır.Onlara elə gəlir ki, daha Allah heç kimi öyrədə bilməz və Quran başa düşülməsi çox çətin olan bir kitabdır.Bizə iradları da budur ki, siz təkcə Quran ilə bu yolu gedə bilməzsiniz, bunun üçün alimlər və başqa din xadimlərinin kitablarına və Allah rəsulu Muhəmmədin(a.s.o.)dövrünə təsadüf edilən hədislərinə istinad etmək lazimdır.Ancaq unudurlar ki, biz alimlər-alimi olan,daimi bizimlə olan(58-ci surə-7-ci ayə) bütün təriflərin layiq olduğu Uca və Qüdrətli Allahın bizə nazil etdiyi Quran ilə hökm etməliyik və təkcə bununla yol getməliyik.

Bizi Ələsgərilər adlandırmalarının səbəbi isə bizim Ələsgəri(a.s.o.)Allah rəsulu qəbul etməyimizdir.Bəli, bizim üçün Ələsgər Allahın rəsuludur. Allahın bizə öyrətdiyi qanunlara görə bizim rəsulumuz var və biz öz rəsulumuza(bu günki müsəlmanlardan fərqli olaraq) itaət edirik.Gərək bütün insanlar öz rəsullarını tanıyıb,ona itaət etsinlər.Allah bütün ümmətlərin və millətlərin öz dilində rəsul göndərir. Bu gün də Allah elçiləri(peyğəmbər-fars sözü) vardır və öz ümmətlərində bu vəzifəni icra edirlər.Allahın bu əraziyə verdiyi nemətlərdən biri də elə bu rəsullardır.Ona görə də təbii fəlakətlərin tüğyan etdiyi bir dövrdə Bəkkə(3-cü surə(İmran ailəsi)96-cı ayə)-yəni Bakı və onun ətrafı əmin-amandadır.Təsadüfü deyil ki, bu Allah rəsullarının Peyğəmbərlər Şurası da fəaliyyət göstərir.Bu şurada on yeddi rəsul-şura üzvü ümmətin idarə olunması ilə məşğul olur.Bu on altı şura üzvünün rəsulu Ələsgərdir(a.s.o.)lakin bu üzvlərin hər biri özü rəsuldur.Şura üzvlərindən əlavə hər ümmətin öz rəsulları var.Burada qeyri-adi heç nə yoxdur-sadəcə Allah ayəsi yaşanır.

Bizi İbrahimilər adlandırmaqlarının səbəbi isə bizim Allahın öyrətdiyi kimi hənif İbrahim millətinə tabe olmağımızdır.İnşallah, bu mövzuya sonrakı bəhslərdə müraciət edəcəyik.
Bizi hansı adla adlandırmalarından asılı olmayaraq biz öz istiqamətimizi Allaha tərəf yönəldib, bizə səmadan nazil edilmiş ən böyuk nemət olan Qurana istinad edirik.Biz heç bir ad və firqə qəbul etmirik və firqədə olmağı da heç kimə məsləhət görmürük(3-- (103).Yapışın ip ilə Allahın cəmiyyən və firqələnməyin! Zikr edin nemətini Allahın üzərinizə sizin! Onda oldunuz ədavətli və ülfət yaratdı arasında qəlblərinizin və isbat etdi sizə nemətilə Onun qardaşlıq. Və oldunuz üzərində uçurumun oddan və xilas etdi sizi ondan. Belə, bəyanlayır Allah sizin üçün ayətlərini, olasız hidayətlilər! (105).Və olmayın o kəslər kimi ki, firqələndilər və ixtilaf etdilər ardından nə ki, gəldi onlara bəyanat. Həmin onlar üçün əzab əzəmətli).Ona görə də bizi hər hansı firqəyə-məzhəbə aid etmək sadəcə iftira atmaqdan başqa bir şey deyildir.

Göründüyü kimi, bu gün özünə müsəlman deyən insanların əksəriyyəti bu sözün mahiyyətini, kimin dinində olmalı olduqlarını, İslamın nə demək olduğunu, Allahın rəsulları arasında fərq qoyulmamasını, Quranın təkcə ərəblərə deyil, bütün insanlara göndərildiyini, ayələrin hər zamana aid olduğunu və Allahın rəsullarının aramızda olduğunu bilmirlər.Bu təkcə dinlə məşğul olan adamların deyil, elə hamımızın öz inamımıza olan münasibətimizdir. Allah bizə ən ədavətli düşmənimizin şeytan olduğunu (2-surə-168-208-ayələr) və ondan Allaha sığınmağı bizə öyrədir.Şeytanın vəzifəsi isə bizi Allaha və onun Quranına kafir olmağa dəvət etməkdir(14-surə-22-ayə Еля ки, ишляр тамам олду, шейтан дейяр: «Щягигятян, Аллащ сизя щагг вяд верди вя мян дя вяд вердим вя мян сизя гаршы вядимя хилаф чыхдым. Мяним сизин цзяриниздя щеч бир щюкмцм олмады, анъаг ки, сизи дявят етдим вя сиз дя мяня ъаваб вердиниз. Мяни мяламят етмяйин, юзцнцзц мяламят един. Мян сизя кюмяк етмирям вя сиз дя мяня кюмяк етмяйяъяксиниз. Бундан габаг мяни шярик етдикляринизя дя кафирям». Щягигятян, залимляр цчцн ялямли язаб вар!).Cəmiyyətdəki mövqeyindən asılı olmayaraq insanların əksəriyyəti –ayədə deyildiyi kimi- şeytanin dəvətinə cavab verir və Allahın haqq vədini unudur.”Nə qədər bacarırsan öz səsinlə onları əyləndir və cəlb et tamam süvari və piyada qoşununu onlara qarşı və şərik ol onlara mallarında və övladlarında və onlara vədlər ver.Şeytan onlara ancaq quru vəd verir”(17-surə-64-ayə).Bu ayədən göründüyü kimi bizim Allah qarşısında öz öhdəçiliyimiz olduğu kimi,seytanın da öz öhdəçiliyi var.Şeytan Allahın əmrini yerinə yetirir.Biz Allaha sədaqətimizi,inamımızı,imanımızı, qul olmağımızı göstərmək üçün şeytana uymamaq, yalan vədlərinə inanmamaq və şeytandan Uca və Qüdrətli olan Allaha sığınmalıyıq.Çox təəssüf ki, hələ bunu bacara bilmirik. Əgər bacara bilsəydik, bu gün yaşadığımız dünyada bu qədər firqə olmaz, insanlar bir-birinə qarşı düşmən kəsilməz və yer üzündə bu qədər qan tökülməzdi.Allah bizə dində ikrah olmadığını öyrədir(2-surə-256-ayə).Ancaq dünyada bunun əksini görürük.Terrorizmin tüğyan etdiyi bu dövrdə dində məcburiyyət olmadığını deyə bilmərik.Quranın keçmişə aid edilməsi, ayələrin və surələrin diri olan şəxsə deyil,məhz ölüyə oxunması(27-surə-80-ayə), İbadətin şablon surətdə icra olunması(4-surə-43-ayə), Allahın ayələri ilə alver edilməsi(2-surə-41-174-ayələr), Allahın Quranından deyil- ayrı-ayrı alimlərin kitablarından hökm olunması (2-surə-79-ayə)bu qəbildən olan misalların bir hissəsidir. Elə onun nəticəsidir ki, Allahın yanında vahid din olan İslam (təslim olma) dini (3-surə-19-ayə) bizim üçün əqidə, məslək deyil, dinlə məşğul olan insanlar üçün peşə, qazanc mənbəyidir.
İnşallah Allahın izni və yardımı ilə hamımız üçün maraqlı olan məqamları və sualları cavablandırmağa çalışacağıq.

Hacı Kazım Ibrahimoğlu

İsmarıc sayı : 264
Kayıt tarihi : 11/01/11
Yaş : 50
Şəhər/ölkə : Bekke

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Yusif_Kazim_İbrahimoglu B.e. Yan. 24, 2011 10:47 pm

ALLAH-ın Salamı olsun rəsullarının,nəbilərinin üzərində!ALLAH razı olsun!ALLAH öz elmini sizdən əsirgəməsin!

Yusif_Kazim_İbrahimoglu

İsmarıc sayı : 298
Kayıt tarihi : 13/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Baba Ibrahimoglu C. Yan. 28, 2011 3:52 pm

Ismi ilə Allahın – Rəhmanın, Rəhimin! Həmd Allah üçündür – Rəbbidir aləmlərin! Allahın salamı olsun üzərinə İbrahimogullarının. 16-120.Həqiqətən, Ibrahim hənif olaraq Allaha müti olan bir ümmət idi və müşriklərdən deyildi. 3-104.Və gərək olsun sizdən ümmət, dəvət etsin tərəfinə xeyirin və əmr etsin mərifət ilə və nəhy etsin inkardan. Həmin onlar nicat tapanlardır. 3-110.Oldunuz xeyirli ümmət, xaric oldunuz insanlar üçün: əmr edirsiniz mərifət ilə və nəhy edirsiniz inkardan və inanırsınız Allah ilə. Və əgər inansaydı əhli kitab, olardı xeyirli onlar üçün. Onlardan var inananlar və əksəriyyəti fasiqlərdir.
Baba Ibrahimoglu
Baba Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 57
Kayıt tarihi : 11/01/11
Yaş : 52
Şəhər/ölkə : Baki

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu Ç.a. Fev. 01, 2011 12:34 pm

ALLAHIN SALAMI OLSUN iBRAHIMOGULLARINA!
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu Çər. Fev. 02, 2011 4:26 pm

(Quran,5:105).Ay o kəslər ki, inanırsınız! Üzərinizdə nəfsləriniz. Yox zərər sizə kimdən zəlildir, onda ki, hidayətlisiniz. Tərəfinə Allahın müraciətiniz cəmiyyən və xəbəri sizə, nə ilə ki, oldunuz əməllilər!
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu C.a. Fev. 03, 2011 3:23 am

Quran,(60: 13).Ay o kəslər ki, inanırsınız! Allahın qəzəbləndiyi qoumnan dostluq etməyin. Əlbəttə, onlar axirətdən məyusdurlar, nə qədər məyus idilər kafirlər əshabından qəbrlərin!
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Yusif_Kazim_İbrahimoglu C.a. Fev. 03, 2011 7:37 am

ALLAH-ın Salamı olsun seçib qaldırdığı rəsullarının,nəbilərinin üzərində!ALLAH siz rəsulları kafir qoum üşün sınaq vasitəsi etməsin!

Yusif_Kazim_İbrahimoglu

İsmarıc sayı : 298
Kayıt tarihi : 13/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu C. Fev. 04, 2011 1:10 am

(Quran, 2:110).Və qiyam edin islahata və əta edin zəkatı! Nə ki, təqdim etsənız nəfsiniz üçün xeyirdən, tapacaqsınız onu yanında Allahın. Həqiqətən, Allah nə ilə əməl edirsiniz, Bəsirdir!
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu C. Fev. 04, 2011 4:52 pm

(Quran,5:55).Həqiqətən, nə ki, dostunuz Allah və rəsulu və o kəslər ki, inanırlar və qalxırlar islahata və ətaları zəkatı və onlar rükululardır.
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Elsan_Tagiyev_Ibrahimoglu C. Fev. 04, 2011 9:45 pm

ALLAHIN SALAMI OLSUN iBRAHIMOGULLARINA!
Elsan_Tagiyev_Ibrahimoglu
Elsan_Tagiyev_Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 24
Kayıt tarihi : 29/01/11
Yaş : 45
Şəhər/ölkə : BAKI.AZERBAYCAN.

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu Ş. Fev. 05, 2011 1:49 am

(Quran,33:70).Ay o kəslər ki, inanırsınız! Qorxun Allahdan və dürüst söz söyləyin.
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu Ş. Fev. 05, 2011 5:12 pm

(Quran,3:200).Ay o kəslər ki, inanırsınız! Səbri və sabiri və rabitəli və təqva Allaha, olasınız nicatlı!
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Yusif_Kazim_İbrahimoglu B. Fev. 06, 2011 6:53 am

6--(159).Həqiqətən, sən o kəslərdən deyilsən ki, dinlərini firqələrə bölüb və oldular şiələr. Onların işi Allaha qalıbdır. Sonra xəbər verəcək onlara nə ilə ki, oldular fəaliyyətlilər.
7--(3).Tabe olun nə ki, nazildir tərəfinizə Rəbbinizdən və tabe olmayın ondan başqa dostlara. Az zikr edirsiniz!

Yusif_Kazim_İbrahimoglu

İsmarıc sayı : 298
Kayıt tarihi : 13/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu B. Fev. 06, 2011 10:29 am

(Quran, 2:44).Ə, əmr edirsiniz insanlara yaxşılıqla və unudursunuzmu öz nəfsinizi və siz tilavat edirsiniz kitabı? Ə, məgər əql etməzsinizmi?
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Yusif_Kazim_İbrahimoglu B.e. Fev. 07, 2011 12:46 am

Rəbbimiz! Cəzalandırma bizi əgər unudarıqsa ,yaxud xəta edəriksə!Rəbbimiz !Qəlblərimizin əyilməyinə imkan vermə ondan sonra ki,hidayət edibsən bizi!Bəxş et bizə Öz yanindan Rəhmət,həqiqətən,Sən Vəhhabsan!

Yusif_Kazim_İbrahimoglu

İsmarıc sayı : 298
Kayıt tarihi : 13/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu B.e. Fev. 07, 2011 2:31 am

(Quran,2:41).Və inanın nə ilə nazil etmişəm, təsdiq edəndir nə ki, sizinlədir və olmayın əvvəlincisi inanmayanların onunla və olmayın müştəri ayətlərimlə az qiymətlə və təkcə Mənə və təqvalılıq Mənə!
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Baba Ibrahimoglu B.e. Fev. 07, 2011 1:25 pm

Allahın salamı olsun
Baba Ibrahimoglu
Baba Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 57
Kayıt tarihi : 11/01/11
Yaş : 52
Şəhər/ölkə : Baki

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu B.e. Fev. 07, 2011 5:06 pm

(4:94).Ay o kəslər ki, inanırsınız! Onda ki, zərbəlisiz yolunda Allahın və bəyanınız. Və deməyin kim üçün atır tərəfinizə sülh: «Deyilsən inanan!» - axtararaq tərzini həyatının dünyanın. Və yanındadır Allahın nə ki, qənimət əksər. Belə oldunuz qabaqcadan və minnəti Allahın üzərinizə. Və bəyanınız! Həqiqətən, Allah olar nə ilə ki, əməldəsiniz Xəbir!
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Eldeniz Ibrahimoglu Ç.a. Fev. 08, 2011 1:30 am

(33:34).Zikr edin nə ki, tilavat olunur evlərinizdə Allahın ayətindən və hikmətindən. Həqiqətən, Allah oldu Lətif, Xəbir!
Eldeniz Ibrahimoglu
Eldeniz Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 126
Kayıt tarihi : 11/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Yusif_Kazim_İbrahimoglu Çər. Fev. 09, 2011 6:38 am

3--(103).Yapışın ip ilə Allahın cəmiyyən və firqələnməyin! Zikr edin nemətini Allahın üzərinizə sizin! Onda oldunuz ədavətli və ülfət yaratdı arasında qəlblərinizin və isbat etdi sizə nemətilə Onun qardaşlıq. Və oldunuz üzərində uçurumun oddan və xilas etdi sizi ondan. Belə, bəyanlayır Allah sizin üçün ayətlərini, olasız hidayətlilər!(Şükürlər olsun ALLAH-a sonsuz sayda ki ,bizləri qardaşlar etdi!)

Yusif_Kazim_İbrahimoglu

İsmarıc sayı : 298
Kayıt tarihi : 13/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Baba Ibrahimoglu Çər. Fev. 09, 2011 7:31 pm

Allahın salamı olsun!!!
Baba Ibrahimoglu
Baba Ibrahimoglu

İsmarıc sayı : 57
Kayıt tarihi : 11/01/11
Yaş : 52
Şəhər/ölkə : Baki

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Yusif_Kazim_İbrahimoglu Ş. Fev. 12, 2011 10:00 am


43(26).Onda Ibrahim atasına və öz qoumuna dedi: «Həqiqətən, mən uzağam nədən ki, ibadət edirsiniz, (27) ancaq Odur ki, yaratdı məni və həqiqətən, O hidayət edəcək məni!» (28).Etdi bunu qalan kəlmə gələn nəsillərində onun, ola ki, onlar müraciət etsinlər!

Yusif_Kazim_İbrahimoglu

İsmarıc sayı : 298
Kayıt tarihi : 13/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Yusif_Kazim_İbrahimoglu B. Fev. 13, 2011 3:54 am

19-41).Və zikr et kitabda Ibrahimi. Həqiqətən, o, oldu siddiq, nəbi.(42).Onda atasına dedi: «Ay ata! Nə üçün ibadət edirsən ona ki, eşitmir və görmür və ehtiyacsız etmir səni şeynən? . (48).Və mən uzaqlaşıram sizdən və Allahdan başqa çağırdıqlarınızdan. Çağırıram Rəbbimi, ola ki, Rəbbimi çağırmaqla məşəqqətli olmayım». ». (49).Amma elə ki, uzaqlaşdı onlardan və Allahdan başqa ibadət etdiklərindən, bəxş etdik onun üçün Ishaqı və Yəqubu və küllisini nəbilər etdik. (50).Və bəxş etdik onlar üçün Öz rəhmətimizdən və etdik onlar üçün uca olan doğru danışıq.

Yusif_Kazim_İbrahimoglu

İsmarıc sayı : 298
Kayıt tarihi : 13/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Yusif_Kazim_İbrahimoglu B.e. Fev. 14, 2011 1:47 am

26(69).Tilavat et üzərinə onların xəbərini Ibrahimin!(75).Dedi: «Ə, gördünüzmü nəyə oldunuz ibadət edənlər - (76) siz və sizin qədim atalarınız? (77).Həqiqətən, onlar mənim üçün düşməndirlər, ancaq aləmlərin Rəbbindən başqa. (78).Odur ki, xəlq etdi məni və O məni hidayət edəcək.

Yusif_Kazim_İbrahimoglu

İsmarıc sayı : 298
Kayıt tarihi : 13/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Yusif_Kazim_İbrahimoglu Ç.a. Fev. 15, 2011 3:09 am

43 (26).Onda Ibrahim atasına və öz qoumuna dedi: «Həqiqətən, mən uzağam nədən ki, ibadət edirsiniz, (27) ancaq Odur ki, yaratdı məni və həqiqətən, O hidayət edəcək məni!» (28).Etdi bunu qalan kəlmə gələn nəsillərində onun, ola ki, onlar müraciət etsinlər!

Yusif_Kazim_İbrahimoglu

İsmarıc sayı : 298
Kayıt tarihi : 13/01/11

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Ibrahimogullari Empty Geri: Ibrahimogullari

Yeni mövzu  Sponsored content


Sponsored content


Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

1 səhifə (Cəmi 2 səhifə) 1, 2  Sonraki

Əvvələ qayıt


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdakı ismarıclara cavab verə bilməzsiniz.